Biuro Podróży DISCOVERY

Biuro Podróży DISCOVERY organizuje co roku konkurs fotograficzny dla wszystkich klientów biura, którzy wykupują imprezy turystyczne w określonych w regulaminie terminach. Tematyka konkursu jest z roku na rok inna i staramy się aby dawała ona możliwość ukazania przez klientów swoich wrażeń z wakacji. Dla zwycięzców przewidziane są ciekawe nagrody niespodzianki zwykle przydatne w podróży.
Zachęcamy do nadsyłania zdjęć na adres biuro@discovery.sosnowiec.pl!!!

 

Regulamin konkurs fotograficznego
BP DISCOVERY 2018

 

 1. Konkurs trwa w terminie od 08.09.2018 do 10.10.2018 i dotyczy imprez turystycznych wykupionych w B.P. Discovery w okresie 01.10.2017-30.09.2018.

 2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

 3. Tematyka konkursu: dowolna 

 4. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia w formie cyfrowej.

 5. Wymagania techniczne:
  - pliki o minimalnej wielkości dłuższego boku 800 pikseli,
  - fotografie zapisane w formacie JPG bez kompresji
  - prace należy przesłać na adres 
  biuro@discovery.sosnowiec.pl
  - prace powinny być zatytułowane i podpisane (imię, nazwisko, numer rezerwacji)

 6. Werdykt Jury Konkursu powołanego przez organizatora zostanie opublikowany na stronie internetowej w zakładce Konkurs fotograficzny. Ponadto nagrodzeni zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-maillem.

 7. Przewiduje się 3 nagrody główne.

 8. Możliwość odbioru nagrody: osobiście w biurze (możliwość ustalenia dogodnego terminu).

 9. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych BP Discovery, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w  szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach  komputerowych, internecie oraz telefonach komórkowych.

 10. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 11. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które będą wykonane wbrew zasadom etycznym.

 12. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).